Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

        Ngày 02 tháng 02 năm 2019, chủ tịch hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Lạng Sơn, đã ký quyết định số 11/QĐ-NTD thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại và Ban hành quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Văn phòng hội xin được giới thiệu để các tổ chức,cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng để nghiên cứu thực hiện.

 

QUY CHẾ

Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

(Ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-NTD  ngày 02 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn)

 

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1. Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng là một những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tinh Lạng Sơn ( TC&BVQLNTD ), thực hiện theo pháp luật  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng và tuân thủ các quy định của quy chế này.

Điều 2. Công việc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng , được thực hiện thông qua Văn phòng giải quyết khiếu nại ( VPGQKN ) thuộc Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuân thủ theo điều lệ của hội TC&BVQLNTD và quy chế này.

 

CHƯƠNG II

VĂN PHÒNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Điều 3. Mục đích hoạt động (VPGQKN):

  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (NTD);
  • Bảo vệ uy tín của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân làm ăn chân chính.

Điều 4. Chức năng, Nhiệm vụ VPGQKN

- Tư vấn giải quyết, trung gian hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng (gọi tắt là người khiếu nại – NKN) và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan (gọi tắt là người bị khiếu nại – NBKN) cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

-Tiếp nhận đơn thư, tổ chức các hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp cho NKN và NBKN trên cơ sở luật pháp hiện hành để hai bên tự giải quyết tranh chấp, hoặc đến các cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết tranh chấp.

-Tổ chức các buổi hòa giải và làm trọng tài trung gian hòa giải giữa NKN và NBKN, trong trường hợp được cả hai bên NKN và NBKN yêu cầu.

Điều 5. Quyền hạn VPGQKN.

         - Làm trung gian hòa giải : Chủ động trong hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng; làm công tác hòa giải với NKN và NBKN tự nguyện tham gia hòa giải với sự trung gian hòa giải của VPGQKN

         - Nguồn kinh phí cho hoạt động của VPGQKN, được sử dụng trong nguồn kinh phí của Hội TC&BVQLNTD được ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm,vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, thu các khoản chi phí phát sinh phục vụ cho công tác giám định, kiểm định chất lượng hàng hóa vi phạm để xác định lỗi thuộc về nhà sản xuất,kinh doanh hoặc của người tiêu dùng.

 

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.

 

Điều 6. Trình tự, thủ tục tư vấn giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:

Bước 1. Tư vấn giải quyết khiếu nại:

          Ngay sau khi tiếp nhận khiếu nại của NKN, cán bộ của VPGQKN tư vấn để NKN và NBKN tự giải quyết tranh chấp hoặc chuyển việc giải quyết tranh chấp sang các cơ quan quản lý của Nhà Nước, cơ quan pháp luật, nếu thấy vấn đề khiếu nại không thể giải quyết thông qua VPGQKN hoặc không thuộc lĩnh vực giải quyết của VPGQKN.

Bước 2. Hòa giải giải quyết khiếu nại:

NKN, khi không thể tự giải quyết tranh chấp với NBKN, có thể gửi đơn khiếu nại (Đơn khiếu nại theo mẫu phụ lục 1) đến VPGQKN để yêu cầu giúp đỡ giải quyết tranh chấp;

 - VPGQKN có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại bằng văn bản của NKN và có giấy tiếp nhận (Giấy tiếp nhận đơn khiếu nại theo mẫu phụ lục 2);

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, VPGQKN sẽ thông báo và  làm việc để nghe giải trình của NBKN về nội dung khiếu nại và trao đổi về các khả năng giải quyết tranh chấp với NKN;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự giải trình của NBKN, VPGQKN sẽ thông báo và trao đổi lại với NKN về các khả năng giải quyết tranh chấp hợp lý có thể chấp nhận;

- VPGQKN tổ chức buổi hòa giải với sự trung gian hòa giải, trọng tài hòa giải giữa NKN và NBKN tại trụ sở Hội TC&BVQLNTD, khi cả NKN và NBKN ký cam kết tham gia hòa giải.

Điều 7. Biên bản hòa giải và hiệu lực của biên bản hòa giải

1. Kết quả hòa giải là một biên bản hòa giải có chữ ký của các bên tham gia hòa giải và của đại diện VPGQKN

2. Nội dung của biên bản hòa giải gồm những nội dung sau:

a) Người tiến hành hòa giải

b) Các bên tham gia hòa giải;

c) Ngày tháng năm tiến hành hòa giải;

d) Địa điểm tiến hành hòa giải;

e) Ý kiến của các bên tham gia hòa giải;

f) Kết quả hòa giải;

g) Thời hạn thực hiện hòa giải thành.

3. Hiệu lực của Biên bản hòa giải thành

Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý tự nguyện và bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các luật pháp hiện hành khác có liên quan.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.

 

Điều 8. Văn phòng giải quyết khiếu nại là một bộ phận phụ thuộc Hội TC&BVQLNTD tỉnh Lạng Sơn: gồm Trưởng văn phòng và phó trưởng văn phòng giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và có các cán bộ là hòa giải viên.

Điều 9. Trưởng văn phòng và phó trưởng văn phòng.

 Trường văn phòng và phó trưởng văn phòng giải quyết khiếu nại do Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn quyết định bổ nhiệm. Có thể là do các cán bộ của hội kiêm nhiệm hoặc cán bộ chuyên trách.

 Điều 10. Cán bộ là hòa giải viên .  

 Các cán bộ là hòa giải viên là cán bộ chuyên trách, hoặc kiêm chức ở các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, làm việc theo sự phân công của trưởng văn phòng giải quyết khiếu nại. Hòa giải viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn.

CHƯƠNG V

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH

 

Điều 11. Nguồn tài chính của Văn phòng khiếu nại gồm:

- Nguồn tài chính do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn cấp từ nguồn ngân sách hỗ trợ hàng năm cho hội..

- Đóng góp tự nguyện của NKN và NBKN khi sử dụng sự trung gian hòa giải của VPGQKN.

- Từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và mọi người tiêu dùng.

Điều 12.  Tài sản của VPGQKN

Tài sản của VPGQKN là các tài sản chung của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn.

 

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Bổ sung, sửa đổi quy chế.

Quy chế này là bộ phận không tách rời  điều lệ hoạt động của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn. Việc bổ sung, sửa đổi quy chế do Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  tỉnh Lạng Sơn quyết định.

Điều 14. Hiệu lực

 Bản quy chế này gồm 6 chương, 14 điều và có hiệu lực từ ngày Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn ký quyết định ban hành.

                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                        Chủ tịch

 

 

 

 

                                                                                             Lương Đăng Ninh

In văn bản

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN